http://www.kxdmoto.cz/
 
Kategorie zboží
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: eshop kxdmoto.cz -> obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavřené do 31.12.2013

obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavřené do 31.12.2013

 

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že si řádně pročetl Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím a v tomto znění je bezvýhradně akceptuje. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a příslušnými zákonnými ustanoveními, přičemž dostane-li se kogentní ustanovení do rozporu s Obchodními podmínkami, tak platí toto zákonné ustanovení.
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Prodávající nabízí kupujícímu možnost nákupu přímo z domova, kde může nakupovat nepřetržitě. Kupující si může objednávat zboží jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře, telefonu nebo e-mailu. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží kupujícím uvedené v objednávce a prodávajícím bez výhrad akceptované v potvrzení objednávky. V případě nemožnosti bezvýhradně akceptovat objednávku kupujícího či jiných nesrovnalostí prodávající bude kontaktovat kupujícího. Podmínkou pro uskutečnění závazné elektronické objednávky je nutné vyplnit veškeré požadované údaje (jméno, příjmení, celou adresu a alespoň jeden z kontaktů u nepodnikající fyzické osoby a u podnikatele navíc název firmy, IČ a DIČ), zvolit způsob dopravy a seznámit se s Obchodními podmínkami a seznámení potvrdit v objednávce. Shodně je nutno postupovat při telefonické či e-mailové objednávce. Elektronická, telefonická či e-mailová objednávka kupujícího je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká její bezvýhradnou akceptací prodávajícím formou potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu. Při objednávkách cennějšího zboží si prodávající vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v objednávce na uvedených kontaktech kupujícího, případně rovněž při osobním setkáním. Bude-li objednáváno cennější zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu, tímto požadavkem dochází k novému návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena, je-li tento návrh bezvýhradně přijat kupujícím. V případě, že dojde po učinění objednávky k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, budou tyto skutečnosti uvedeny v novém návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva bude uzavřena, bude-li tento návrh bezvýhradně přijat kupujícím. Dojde-li po akceptaci objednávky k výrazné změně kurzu zahraniční měny, k výrazné změně ceny zboží či změně dodávaného sortimentu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, přičemž odstoupení je účinné k okamžiku doručení odstoupení kupujícímu.
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka bude potvrzena prodávajícím do 24 hodin od přijetí bezvadné objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat všechny náležitosti a nebude-li v ní vyznačen způsob dopravy a stvrzeno seznámení s Obchodními podmínkami, bude kupující vyzván k nápravě. Potvrzení bezvadné objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailem. Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že kupní smlouva není uzavřena zasláním bezvadné objednávky, ale až potvrzením této objednávky prodávajícím. Nebude-li možné bezvýhradně akceptovat objednávku, e-mailem sdělí prodávající kupujícímu podmínky, za nichž je možno objednávku realizovat, obsah e-mailu se stane novým návrhem smlouvy a kupní smlouva bude uzavřena až její bezvýhradnou akceptací kupujícím.
4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou učiněnou závaznou objednávku může kupující zrušit bez udání důvodů e-mailem či telefonicky, a to do doby, dokud nebude prodávajícím zaslán potvrzovací e-mail s bezvýhradnou akceptací objednávky.
5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta se odvíjí od skutečnosti, zda je zboží na skladě či nikoli. Je-li zboží na skladě, bude zasláno bezprostředně po bezvýhradné akceptaci bezvadné objednávky prodávajícím; nebude-li na skladě, bude dodáno později, přičemž nejpozději bude zboží dodáno do čtrnácti dnů od akceptace bezvadné objednávky prodávajícím. V případě, že některé zboží nebude skladem a prodávající nebude schopen dodat zboží do čtrnácti dnů od akceptace objednávky, bude kupujícího o této skutečnosti informovat v přijetí objednávky s výhradami, kdy bude kupní smlouva uzavřena až bezvýhradnou akceptací kupujícím.
6) OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami či vyjádřením souhlasu s Obchodními podmínkami dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů uvedených v objednávce o kupujícím a o jeho nákupu, a to prostřednictvím výpočetní techniky, za účelem řádného vedení účetní a jiné evidence související s podnikáním prodávajícího, např. pro potřeby vyřizování reklamací. S osobními údaji se prodávající zavazuje nakládat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění. Prodávající se zejména zavazuje osobní údaje kupujícího chránit, neposkytovat tyto osobní údaje třetím osobám, nijak nezveřejňovat tyto osobní údaje a nezasílat kupujícímu žádné nevyžádané obchodní sdělení.
7) UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ PŘI NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY
Doručením bezvýhradné akceptace objednávky prodávajícím na kupujícím uvedený kontakt či akceptací nového návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím je uzavřena kupní smlouva a na jejím základě vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu dle této smlouvy a dle ust. § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro podnikatele vzniká výše uvedeným způsobem kupní smlouva dle ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Kupující se tímto zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, jakožto úhradu vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (dále jen „smluvní pokuta“), a to v případě, kdy jím nebude, bez ohledu na jeho zavinění, objednávka zaslaná na dobírku vyzvednuta. Tímto prodávající upozorňuje kupujícího, že veškeré neuhrazené splatné pohledávky (tj. i pohledávky z výše uvedené smluvní pokuty) budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. (viz www.checkout.cz) k vymáhání a tímto můžou narůst náklady spojené s vymáháním pohledávky.
8) SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Kupující má právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající kupujícího vždy seznámí s návodem nebo technickou normou, je-li to třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, zavazuje se kupujícímu nahradit škodu z toho vzniklou. Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohly být věci užívány k určenému účelu, jsou prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající se tímto zavazuje kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
9) ROZSAH, PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKŮ A SLUŽEB, VČETNĚ PODMÍNEK UPLATNNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU (DÁLE JEN „REKLAMACE“)
Případné reklamace se prodávající zavazuje vyřídit ke spokojenosti kupujícího, na podkladě oprávněných požadavků kupujícího a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Vady, tj. rozpor věci s kupní smlouvou při převzetí věci, musí kupující uplatnit u prodávajícího u kterého byla věc koupena, přičemž právo z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Odpovědnost za vady prodané věci po převzetí věci v záruční době (záruka): Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, neposkytne-li prodávající záruku delší. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list) se zákonem stanovenými údaji. Práva kupujícího při odpovědnosti za vady: Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího a reklamované zboží je nutno posílat na adresu:
Petr Kunčar
Pod Senovou 18
78701 Šumperk
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po doručení zásilky s reklamovaným zbožím, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Prodávající se zavazuje vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Prodávající je povinen spotřebiteli (tzn. kupujícímu v postavení nepodnikatele) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající musí dále vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Pro kupujícího, který kupuje zboží pro účely podnikání, což vyplývá z uvedení IČ, DIČ či názvu firmy v objednávce, neplatí ochrana pro kupujícího v postavení spotřebitele uvedená v tomto článku 9 Obchodních podmínek, nýbrž se na něj vztahují výhradně ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Pro tyto kupující neplatí ani 24 měsíční záruční doba stanovena občanským zákoníkem, která je určena pouze pro spotřebitele, ale pouze záruka za jakost dle ust. § 429 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, kterou stanovuje prodávající na 6 měsíců. Kupující se zavazuje, že oznámí odeslání reklamovaného zboží a že toto zboží zašle běžným pojištěným balíčkem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané formou dobírky, neboť při tomto způsobu dopravy nelze před převzetím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží a vyhrazuje si právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedodržením tohoto ustanovení. Kupující se zavazuje prokázat nákup zboží u prodávajícího a odeslat zboží včetně příslušenství a součástí věci tak, aby mohla být reklamace řádně provedena. Kupující se dále zavazuje uvést vadu, kterou věci vytýká, a jaké právo, které je kupujícímu zákonem přiznáno, uplatňuje, a to pokud možno do formuláře nazvaného REKLAMAČNÍ PROTOKOL uvedeného na webových stránkách. edojde-li po řádném provedení opravy k odebrání zboží do 14 dnů od uskutečnění výzvy k vyzvednutí, zavazuje se kupující uhradit skladné ve výši 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. 
REKLAMAČNÍ PROTOKOL
10) ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU BEZ UVEDENÍ DŮVODŮ
Při uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (tj. kupující, který není v postavení podnikatele) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ust. § 53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoník, v platném znění, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Uplatní-li spotřebitel toto právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Adresa pro potřeby odstoupení od smlouvy:

Petr Kunčar
Pod Senovou 18
78701 Šumperk
UPOZORNĚNÍ: Motorky, čtyřkolky a ostatní stroje nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích. Stroje jsou určeny především pro hobby využití a pro osoby starší 18 let. Použití těchto strojů je pouze na vlastní riziko. Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
U každého modelu minibike je přibaleno nářadí (pro smontování) a nádobka na míchání benzínu s olejem. Složení zabere asi 15 minut.
 
 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.